Veilingvoorwaarden

Veilingvoorwaarden 2021

Definities

 1. In deze Veilingvoorwaarden hebben de met een hoofdletter beginnende woorden de volgende betekenis;
Afslagbedraghet door Bieder op de Veiling voor een Embryo/Ongeboren veulen/Veulen hoogste geboden bedrag;
Biederdegene die zich op een door GDA voorgeschreven wijze registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan de Veiling en tijdens de Veiling biedt op een Embryo/Ongeboren veulen/Veulen;
Deelnemereen deelnemer aan de Veiling, in hoedanigheid van Bieder, Koper of Verkoper;
Embryoeen bevruchte eicel die een aantal celdelingen heeft ondergaan en vervolgens is ingevroren;
GDAde besloten vennootschap Global Dressage Auctions B.V., gevestigd te Erp, met KvK-nummer 78698898;
Koopovereenkomstde koopovereenkomst tussen Verkoper enerzijds en Koper anderzijds die tot stand komt als gevolg van Toewijzing, overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage I;
Koopsomhet door Koper verschuldigde bedrag voor de/het ter Veiling aangeboden Embryo/Ongeboren veulen/Veulen bestaande uit het Afslagbedrag plus het Opgeld en eventuele BTW;
Koperde Bieder aan wie Toewijzing heeft plaatsgevonden en die als koper optreedt bij een Koopovereenkomst;
Ongeboren veuleneen bevruchte eicel uitgegroeid tot een vrucht, gedragen door een draagmerrie of de biologische moeder
Opgeldhet bedrag waarmee het Afslagbedrag wordt verhoogd en dat 10% van het Afslagbedrag bedraagt;
Stalondeugdenluchtzuigen, systematisch weven, kribbebijten;
Toewijzingde (elektronische) verklaring van GDA (namens Verkoper) aan Koper, houdende de mededeling dat een bod van Koper als hoogste bod is aanvaard en dat de Embryo/het Ongeboren veulen/ Veulen waarop Koper een bod heeft uitgebracht aan Koper is toegewezen. Deze verklaring geldt als een aanvaarding namens Verkoper in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek;
Veilingde door GDA georganiseerde en gefaciliteerde online veiling voor de verkoop van Embryo’s, Ongeboren veulens en/of Veulens;
Veilingcommissiede vergoeding die door GDA aan Verkoper in rekening wordt gebracht bij verkoop van diens Embryo/Ongeboren veulen/Veulen via de Veiling;
Veilingvoorwaardendeze veilingvoorwaarden 2021 van GDA;
Verkoperde natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan GDA opdracht heeft gegeven tot het in naam van en voor rekening van Verkoper, verkopen van één of meerdere Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens middels een Veiling en die als verkoper optreedt bij een Koopovereenkomst;
Veulenveulen.
 1. Woorden die het enkelvoud aangeven, zullen het meervoud in zich begrijpen en omgekeerd.
 1. Een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en omgekeerd.
 1. Alle in de Veilingvoorwaarden genoemde bijlagen maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van deze Veilingvoorwaarden.

Algemeen

 1. GDA organiseert online Veilingen van dressuur Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens. 
 1. Deze Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen GDA, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Deelnemers onderling. Een en ander voor zover dwingend recht niet anders bepaalt. Deelnemers worden geacht deze Veilingvoorwaarden te hebben aanvaard. 
 1. Alle bedingen in deze Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens GDA werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als ware zij zelf GDA.
 1. De relatie tussen GDA en Verkoper is een overeenkomst van opdracht waarbij Verkoper als opdrachtgever opdracht verleent aan GDA als opdrachtnemer om een door Verkoper aangeboden Embryo/Ongeboren veulen/Veulen te veilen tegen het hoogste bod. 
 1. Voor zover het een Ongeboren veulen betreft welke wordt gedragen door een draagmerrie, moet – daar waar in deze Veilingvoorwaarden melding wordt gemaakt van een Ongeboren veulen – tevens worden gelezen de dragende merrie.
 1. Alle bedragen genoemd in deze Veilingvoorwaarden zijn exclusief de van toepassing zijnde omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Selectie Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens

 1. GDA dan wel (een) door GDA aangewezen selecteur(s) selecteert/selecteren de Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens die in aanmerking komen voor deelname aan de Veiling. GDA en/of de selecteur(s) is/zijn bevoegd, maar niet verplicht om advies in te winnen bij derden ten behoeve van de selectie. Indien een Embryo/Ongeboren veulen/Veulen is geselecteerd voor deelname aan de Veiling, wordt deze selectie bevestigd door middel van ondertekening van het model “GDA opdrachtovereenkomst” aangehecht als Bijlage II.
 1. GDA en de selecteur(s) heeft/hebben te allen tijde het recht een Embryo/Ongeboren veulen/Veulen zonder opgaaf van redenen te weigeren op grond van (fysieke) gebreken, alsmede wegens andere door GDA en/of de selecteur(s) te bepalen gronden. Deze weigering kan ook nog plaatsvinden indien een Embryo/Ongeboren veulen/Veulen reeds is geselecteerd voor de Veiling. Een deelnamebesluit van GDA/de selecteur(s) is bindend. GDA/de selecteur(s) is/zijn nimmer gehouden om, op welke grond dan ook, de door Verkoper gemaakte kosten te voldoen.
 1. Verkoper garandeert dat de afstammingsgegevens van de Embryo/het Ongeboren veulen/ Veulen correct zijn.
 1. Indien een Embryo/Ongeboren veulen/Veulen van Verkoper is geselecteerd voor deelname aan de Veiling, is Verkoper inschrijfgeld van € 500,= verschuldigd aan GDA. Verkoper ontvangt een factuur van GDA ter voldoening van het inschrijfgeld. Enkel bij ontvangst van het inschrijfgeld mogen Verkoper en zijn Embryo/Ongeboren veulen/Veulen deelnemen aan de Veiling.

Informatie; keuring

 1. GDA stelt de veilingcollectie en de informatie daaromtrent op haar website zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op de website van GDA is erop gericht een indruk te geven van de kwaliteit van de ter veiling aangeboden Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens zonder dat GDA hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.
 1. Verkoper gaat ermee akkoord dat zijn naam of firmanaam als fokker en Verkoper op de website van GDA kan worden vermeld en dat GDA de te veilen Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens (inclusief naam of firmanaam van Verkoper) ter promotie van de Veiling vermeldt op websites van derden.
 1. Verkoper is gehouden de op de website van GDA op te nemen informatie omtrent diens te veilen Embryo/Ongeboren veulen/Veulen op juistheid te controleren en GDA uiterlijk zeven dagen voor de start van de Veiling schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk van onjuistheden in kennis te stellen.
 1. Verkoper van een te veilen Veulen is verplicht om dit Veulen te presenteren tijdens de door GDA voorafgaand aan de Veiling te organiseren foto- en videodag. Op de veilingwebsite zijn instructies opgenomen voor de presentatie van het Veulen op de foto- en videodag. Verkoper zal deze instructies naleven. Verkoper stemt ermee in dat beeldmateriaal van het Veulen gemaakt tijdens de foto- en videodag door GDA op de veilingwebsite zal worden geplaatst ter promotie van de Veiling en het te veilen Veulen.
 1. Verkoper van een Ongeboren veulen is verplicht minimaal zeven doch maximaal veertien dagen vóór de start van de Veiling in zijn opdracht en voor zijn rekening de dragende merrie klinisch te laten keuren en de drachtigheid vast te laten stellen door een erkend veterinair. Verkoper maakt hiervoor gebruik van het daartoe bestemde model “Examination Form Pregnant Mare” aangehecht als Bijlage III. Een ingevuld en door de dierenarts ondertekend Keuringsformulier Examination Form Pregnant Mare dient uiterlijk twee dagen voor de start van de Veiling in het bezit te zijn van GDA. GDA houdt geen veterinaire inspectie c.q. keuring voorafgaand, tijdens of na afloop van de Veiling.
 1. Verkoper van een Veulen is verplicht minimaal zeven doch maximaal éénentwintig dagen vóór de start van de Veiling in zijn opdracht doch voor rekening van GDA het Veulen klinisch te laten keuren door een door GDA aangewezen erkend veterinair. Verkoper maakt hiervoor gebruik van het daartoe bestemde model “Examination Form Foal” aangehecht als Bijlage IV. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen GDA en Verkoper, vindt deze keuring plaats tijdens de door GDA te organiseren foto- en videodag. Een ingevuld en door de dierenarts ondertekend Keuringsformulier Examination Form Foal dient uiterlijk twee dagen vóór de start van de Veiling in het bezit te zijn van GDA.
 1. Keuringsformulieren als genoemd in de artikelen 19 en 20 van deze Veilingvoorwaarden worden uiterlijk twee dagen voor de start van de Veiling door GDA op de website van GDA geplaatst. De inhoud van de keuringsformulieren is bindend voor GDA en Deelnemers.
 1. Door het aanbieden van een Embryo/Ongeboren veulen/Veulen ter veiling verklaart Verkoper dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn die de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen ongeschikt maakt voor een normaal gebruik voor opfok. Verkoper staat er verder voor in dat de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen vrij is van verboden stoffen als voorkomend op de meest recente lijst van stoffen van de Federation Equestre Internationale (FEI).

Veiling; Koopovereenkomst

 1. GDA organiseert en faciliteert de Veiling en veilt Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens in opdracht van Verkoper, zonder partij te zijn of te worden bij tot stand te komen of gekomen Koopovereenkomsten. GDA bepaalt de data en tijdstippen waarop een Veiling plaatsvindt.
 1. GDA bepaalt de orde en volgorde van de Veiling. GDA heeft het recht eenieder zonder opgaaf van redenen toegang tot of deelname aan de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden hieraan te stellen.
 1. De ter veiling aangeboden Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens worden bij opbod verkocht, tenzij GDA bepaalt dat de Veiling (of een gedeelte daarvan) op een ander wijze geschiedt.
 1. GDA biedt voorafgaand aan de Veiling aan Bieder de mogelijkheid om een eigen oordeel te vormen over de ter veiling aangeboden Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens en de mate waarin deze overeenkomen met de wensen en voorgenomen gebruiksdoelen van Bieder.
 1. De ter veiling aangeboden Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich op het moment van veilen bevinden, zonder aansprakelijkheid van GDA verband houdende met de waarde, de staat of hoedanigheid van geveilde Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens.
 1. Het is GDA toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financiële gegoedheid van Bieders en om deelname aan de Veiling van een betreffende Bieder afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie.
 1. Het bieden vindt plaats door het digitaal invoeren van een bod. Om digitaal een bod te kunnen invoeren, kan GDA van Bieder verlangen een borgsom te storten op een door GDA op te geven bankrekening. Bieder dient in dat geval te voldoen aan het verzoek tot het storten van de borgsom voordat hij deel mag nemen aan de Veiling.
 1. Iedere Bieder is aan zijn bieding, die geacht wordt onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn, gebonden. Bieder biedt voor eigen rekening en risico en wordt gehouden aan zijn bod totdat een hoger bod is geaccepteerd.
 1. Een Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. Indien vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd (steeds) met twee minuten verlengd. De definitieve sluitingstijd vindt vervolgens plaats twee minuten na het laatste bod.
 1. Een Embryo/Ongeboren veulen/Veulen wordt toegewezen aan de Bieder met het hoogste bod. Vanaf het moment van Toewijzing komt de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper tot stand op de voorwaarden als uiteengezet in het model aangehecht als Bijlage I. Zo spoedig mogelijk na afloop van de Veiling zal GDA dit model aan de Koper en Verkoper toezenden. Koper en Verkoper zullen binnen vijf werkdagen na toezending een ondertekend model aan GDA retourneren, uitsluitend ter vastlegging van de totstandkoming van de Koopovereenkomst. Het niet ondertekend retourneren van het model door Koper en/of Verkoper tast de totstandkoming van de Koopovereenkomst niet aan.

Veilingcommissie, Koopsom en betaling

 1. De biedingen en betalingen geschieden uitsluitend in euro’s.
 1. Na Toewijzing van de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen stelt GDA facturen op en dient Koper de Koopsom, te vermeerderen met – indien van toepassing – kosten voor de draagmerrie en BTW, aan GDA te voldoen op een door GDA aan te wijzen bankrekening en met inachtneming van de op de facturen vermelde betalingstermijn. Deze termijn is fataal. GDA zal tot aan het moment van levering van de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen het Afslagbedrag namens Koper houden en na de levering namens Verkoper houden.
 1. De kosten voor een draagmerrie zijn € 2.000,=. Dit bedrag betreft, afhankelijk van de door Verkoper in deze gemaakte keuze, de aankoopsom voor een dragende merrie dan wel een borgsom in geval van bruikleen van een dragende merrie. In geval van bruikleen dient Koper betreffende merrie uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het Ongeboren veulen op een door Verkoper aangegeven locatie in Nederland in goede conditie af te geven. Vervolgens dient Verkoper binnen 14 dagen na afgifte van de merrie de borgsom aan Koper te retourneren.
 1. Bij niet tijdige betaling van enige factuur door Koper, is Koper van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag van verzuim is Koper:
  – een rente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand wordt gerekend, en
  – alle in redelijkheid door GDA gemaakte buitengerechtelijke kosten ter incasso van de betreffende factuur, vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 1.000,=.
 1. Bij niet tijdige betaling van enige factuur door Koper, heeft GDA de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder de toestemming van Verkoper de Koopovereenkomst te ontbinden zonder dat Koper een recht op (schade)vergoeding toekomt. GDA heeft alsdan het recht om de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van Koper niet meer geldt. Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden een minderopbrengst aan GDA te vergoeden. Verkoper en Koper blijven in dat geval jegens GDA gehouden om aan al hun in deze Veilingvoorwaarden genoemde betalingsverplichtingen te voldoen, voor zover deze een vergoeding ten behoeve van GDA betreffen.
 1. Eerst nadat Koper facturen van GDA volledig heeft betaald aan GDA én de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen is geleverd, betaalt GDA binnen tien dagen na levering het Afslagbedrag onder aftrek van de door Verkoper aan GDA verschuldigde Veilingcommissie aan Verkoper op een door deze laatste aan te geven bankrekening. De verschuldigde Veilingcommissie bedraagt:
  –  10% van het Afslagbedrag tot en met €15.000,-;
  –  Plus 15% van het Afslagbedrag boven € 15.000,-.
 1. Indien Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 68 van deze Veilingvoorwaarden aan GDA melding maakt van een gebrek of Stalondeugd, zal GDA het Afslagbedrag onder zich houden totdat een oplossing is bereikt en Verkoper en Koper op eenstemmig verzoek, dan wel een rechterlijke uitspraak, van GDA verlangen dat GDA tot uitbetaling van enig bedrag aan Koper dan wel Verkoper overgaat.
 1. Bij een Afslagbedrag lager dan de overeengekomen laatprijs is de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen niet verkocht en betaalt Verkoper uitsluitend het inschrijfgeld als genoemd in artikel 14 van deze Veilingvoorwaarden.
 1. Betaling aan enig ander dan GDA bevrijdt Verkoper, dan wel Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens GDA.

Verzekering

 1. Koper heeft de mogelijkheid om direct na afloop van de Veiling een verzekering bij Catherine de Buyl Horse Insurances af te sluiten voor een Embryo/Ongeboren veulen/Veulen, voor een bedrag gelijk aan het Afslagbedrag. Bij een Ongeboren veulen welke zich bevindt in de biologische merrie, welke merrie na de Veiling bij Verkoper blijft, is Koper verplicht om bij Catherine de Buyl Horse Insurance een “ongeboren veulen verzekering” af te sluiten. Dit voor een bedrag gelijk aan het Afslagbedrag en voor de periode vanaf Toewijzing totdat het veulen de leeftijd van honderdvijftig dagen heeft bereikt.

Levering, risico-overgang en kosten

Algemeen

 1. Indien en zodra Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GDA en de Verkoper heeft voldaan, meldt GDA dit zo spoedig mogelijk aan Verkoper. Verkoper is vanaf het moment van de melding dat Koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, gehouden om de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen binnen zeven dagen te leveren aan Koper, gelijk Koper is gehouden om binnen zeven dagen de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen in ontvangst te nemen. Indien Koper de afname weigert of nalatig is, is Koper in verzuim jegens Verkoper en onder meer gehouden om de schade van de Verkoper te vergoeden onverminderd enig ander recht en om alle daaraan verbonden aanvullende kosten te voldoen.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Veilingvoorwaarden vindt aflevering van gekochte Embryo’s/ Ongeboren veulens/Veulens plaats op het adres van Verkoper. Indien Koper en/of Verkoper buiten Nederland woonachtig is/zijn, is de plaats van aflevering binnen Nederland, tenzij partijen anders overeenkomen. Transport van de gekochte Embryo/Ongeboren veulen/Veulen naar het adres van Koper (of een door hem aan te wijzen derde) vindt plaats voor rekening en risico van Koper.
 1. Elke levering anders dan bepaald in deze Veilingvoorwaarden geschiedt voor rekening en risico van Verkoper.

Embryo

 1. Levering van een Embryo vindt plaats conform artikel 3:115 sub a of c BW, afhankelijk van waar de Embryo zich bevindt. Middels ondertekening van de daartoe strekkende “Verklaring levering Embryo” aangehecht als Bijlage V verschaft Verkoper het bezit van de Embryo aan Koper, welk bezit Koper middels ondertekening van diezelfde verklaring aanvaardt. Verkoper voorziet GDA van een kopie van de Verklaring levering Embryo zodra Verkoper en Koper deze verklaring hebben ondertekend.
 1. Het risico voor het Embryo, alsmede de kosten voor het Embryo zijn vanaf Toewijzing voor Koper.

Ongeboren veulen

 1. Levering van een Ongeboren veulen (welke zich bevindt in de biologische moeder en na de Veiling bij Verkoper blijft), vindt plaats conform artikel 3:115 sub a BW. Middels ondertekening van de “Verklaring levering Ongeboren veulen” aangehecht als Bijlage VI verschaft Verkoper het bezit van het Ongeboren veulen aan Koper, welk bezit Koper middels ondertekening van diezelfde verklaring aanvaardt. Verkoper houdt het verkochte en geleverde Ongeboren veulen vanaf het moment dat zowel Verkoper als Koper de verklaring hebben ondertekend onder zich tot aan het moment dat het gespeende veulen de leeftijd van 4,5 maand heeft bereikt en Verkoper de feitelijke macht over dit veulen aan Koper heeft verschaft. Verkoper voorziet GDA van een kopie van de Verklaring levering Ongeboren veulen zodra Verkoper en Koper deze verklaring hebben ondertekend.
 1. Levering van een Ongeboren veulen (welke zich bevindt in een draagmerrie), vindt plaats door middel van feitelijke afgifte van de draagmerrie aan de Koper.
 1. Het risico van een Ongeboren veulen is vanaf Toewijzing voor Koper. De kosten van een Ongeboren veulen (welke zich bevindt in een draagmerrie) zijn vanaf afgifte van de draagmerrie aan Koper voor Koper. De kosten van een Ongeboren veulen (welke zich bevindt in de biologische moeder en na de Veiling bij Verkoper blijft), zijn vanaf feitelijke afgifte van het veulen aan Koper voor Koper.

Veulen

 1. Levering van een Veulen vindt plaats door middel van feitelijke afgifte van het Veulen aan Koper.
 1. Verkoper neemt de verplichting op zich om een Veulen dat ten tijde van de Veiling jonger is dan vierenhalve maand bij de merrie te laten totdat het Veulen de leeftijd van 4,5 maand heeft bereikt, zonder dat Koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd. Zodra het Veulen de leeftijd van vierenhalve maand heeft bereikt, dient levering van het Veulen aan Koper binnen twee weken plaats te vinden, mits Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens GDA en Verkoper heeft voldaan.
 1. Een Veulen is vanaf feitelijke afgifte, doch uiterlijk vanaf de dag dat het Veulen de leeftijd van vijf maanden heeft bereikt voor risico van Koper.

Eigendom

 1. De eigendom van de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen gaat (indien aan alle voorwaarden van een rechtsgeldige overdracht is voldaan) over op Koper op het moment van levering zoals bepaald in deze Veilingvoorwaarden, maar niet eerder dan nadat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper en GDA (al dan niet optredende namens Verkoper) heeft voldaan.
 1. GDA kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen vrij en onbezwaard aan Koper over kan dragen. GDA is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade.

Herroepingsrecht bij consumentenkoop

 1. Indien Koper een consument betreft als gedefinieerd in artikel 6:230g BW, kan Koper de Koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen op basis van het wettelijk herroepingsrecht van artikel 6:230o e.v. BW ontbinden. Verkoper mag Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De in dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde die niet de vervoerder is, de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen in ontvangst heeft genomen. Indien Koper en Verkoper ex artikel 3:115 sub a of c BW zijn overeengekomen dat Verkoper respectievelijk een derde de Embryo/het Ongeboren veulen is gaan houden voor Koper en zij de Verklaring levering Embryo of Ongeboren veulen hebben ondertekend, wordt met ondertekening van die verklaring Koper geacht het de Embryo/het Ongeboren veulen in ontvangst te hebben genomen en gaat de bedenktijd als in dit artikel bedoeld in.
 1. Als Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, meldt Koper dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige schriftelijke wijze aan Verkoper en GDA. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding van Koper, zendt Koper de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen terug, of overhandigt Koper de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen aan Verkoper. Dit hoeft niet als Verkoper heeft aangeboden de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen zelf af te halen. Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 1. Koper retourneert de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen met alle geleverde toebehoren en conform de door Verkoper redelijke en duidelijke verstrekte instructies.
 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.
 1. De kosten verband houdende met het terugzenden zijn voor rekening van Koper.
 1. Koper zal tijdens de bedenktijd en terugzending zorgvuldig omgaan met de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen en, indien verstrekt, volgens instructie van Verkoper.
 1. Als Koper gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 1. Verkoper betaalt de koopsom terug aan Koper, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Koper de herroeping meldt. Tenzij Verkoper aanbiedt de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen zelf af te halen, mag Verkoper wachten met terugbetalen tot hij de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen heeft ontvangen.
 1. Als Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 1. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van GDA gelden niet in geval van aan GDA toe te rekenen opzet of grove schuld van GDA.

Niet deelnemen aan Veiling

 1. Een geselecteerd(e) Embryo/Ongeboren veulen/Veulen dient aan de Veiling deel te nemen, bij gebreke waarvan Verkoper aan GDA de door GDA gemaakte kosten, met een minimum van het inschrijfgeld van € 500,= dient te voldoen, alsmede een vergoeding is verschuldigd ter grootte van € 15.000,= vermeerderd met een rente van 1,5% per maand over het totaal verschuldigde, te berekenen vanaf datum Veiling tot het tijdstip van algehele betaling. Eén en ander onverminderd het recht van GDA op nakoming en/of schadevergoeding.
 1. Indien de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen naar oordeel van Verkoper wegens gezondheidsredenen niet aan de Veiling zal kunnen deelnemen, dient dit onverwijld, schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan GDA te worden medegedeeld, waarna GDA het recht heeft een door haar aangewezen veterinair de aard van de aandoening te doen vaststellen. De vaststelling van die veterinair ter zake is bindend. Indien Verkoper aan en naar bindend oordeel van die veterinair geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen (tijdig) te onderzoeken, dan wel indien de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen door die veterinair is goedgekeurd en desondanks niet aan de Veiling deelneemt, is Verkoper de in artikel 66 van deze Veilingvoorwaarden genoemde vergoeding verschuldigd aan GDA.

Stalondeugden en gebreken

 1. Indien Koper van oordeel is dat de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen na levering niet aan de Koopovereenkomst beantwoordt, stelt hij Verkoper én GDA daarvan – op straffe van verval van recht – in kennis binnen twee weken na ontdekking.
 1. Verkoper noch GDA staan in voor de aan- dan wel afwezigheid van OC en OCD, alsmede het WFFS-gen bij de Embryo/het Ongeboren veulen/Veulen.

Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid GDA; vrijwaring

 1. GDA sluit elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van Deelnemers en derden met betrekking tot, maar niet beperkt tot, de navolgende gevallen:
  1. de gezondheidstoestand en/of Stalondeugden van Embryo’s/ Ongeboren veulens/Veulens;
  2. vervoer van Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens;
  3. enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging of waar Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens worden afgehaald;
  4. schade ontstaan vóórafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de foto- en videodagen en de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan Embryo’s/Ongeboren veulens/Veulens en/of door of aan (dragende) merries;
  5. schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie. Indien de onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig is van Verkoper, dient Verkoper GDA te vrijwaren voor alle aanspraken van derden dienaangaande;
  6. schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derden;
  7. schade geleden als gevolg van handelen en/of nalaten door derden;
  8. schade gelden als gevolg van vertraging die optreedt bij gebruik van de veilingsite, uitval of het om andere redenen niet beschikbaar zijn van de veilingsite (daaronder mede begrepen het niet beschikbaar zijn van een specifieke veiling).
 1. Iedere aansprakelijkheid van GDA is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal €10.000,=. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor GDA aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.
 1. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van GDA gelden niet in geval van aan GDA of haar leidinggevende ondergeschikten toe te rekenen opzet of grove schuld.
 1. Koper is aansprakelijk voor alle door hem veroorzaakte/(mede) voor zijn risico komende schade en vrijwaart GDA tegen iedere aanspraak van derden, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, Deelnemers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.

Omzetbelasting

 1. GDA is ondernemer voor de omzetbelasting. Wijzigingen ten aanzien van het geldende BTW-tarief kunnen aanleiding zijn voor een overeenkomstige aanpassing van de toe te passen BTW-percentages.
 1. Indien ter zake van de overgang van de geveilde Veulens/Embryo’s naar een andere lidstaat van de Europese Unie op verzoek van Koper wordt gefactureerd met het BTW-nultarief, verplicht Koper zich alle daartoe noodzakelijke voorwaarden te vervullen teneinde een rechtsgeldige intracommunautaire transactie te verwezenlijken.
 1. Indien toepassing van het BTW-nultarief door welke omstandigheid dan ook (achteraf) niet mogelijk blijkt, is Koper op dat moment alsnog een bedrag verschuldigd ter grootte van het bedrag dat verschuldigd zou zijn indien sprake is van een binnenlandse levering van de/het desbetreffende Embryo/Ongeboren veulen/Veulen. Op verzoek van GDA is Koper echter verplicht vorenbedoeld bedrag onmiddellijk aan GDA te voldoen. Alsdan zal terugbetaling daarvan eerst en slechts plaatsvinden indien Koper naar genoegen van GDA aan de voorwaarden van artikel 75 van deze Veilingvoorwaarden heeft voldaan. Koper vrijwaart GDA voor alle schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de voorwaarden. Daarbij is Koper aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die GDA maakt, met een minimumbedrag van €1.000,=.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen GDA en Deelnemer, alsmede de rechtsverhouding tussen Koper en Verkoper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Veiling, de Koopovereenkomst dan wel nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de Veiling en de Koopovereenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, behoudens dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 1. De Nederlandse tekst van deze Veilingvoorwaarden is bindend.

The English version is available, please contact our office. In case of differences between the Dutch and English version the Dutch text is binding.